Home / Genel / 2017 Dünya Drama Günümüz Kutlu Olsun…

2017 Dünya Drama Günümüz Kutlu Olsun…

27 Kasım Dünya Drama Günü Bildirgesi

           İnsanın çok yönlü gelişmesi, kendini tanıması-tanımlaması, başkalarıyla arasındaki benzerlikleri, farklılıkları keşfetmesi, kabul etmesi, empati kurabilmesi, sanatın ve kültürün birleştirici etkisiyle sağlanabilir. Bireyler kendi bilgi ve becerilerini geliştirip, yenilikçi, yaratıcı, üretken yaklaşımlarla kendi kültürlerine katkıda bulundukça, kültür ve değerler insanın istediği yönde gelişir.

Demokrasi kültürü, bireyin kendini değerlendirip, eleştirebilmesi, özdenetimini sağlaması, başkalarının haklarına saygı göstermesidir. Socrates: “Sorgulanmayan hayat, hayat değildir.” der.

Sağlıklı toplumlarda; iletişim, sosyal rollerin farklılığı, adil olmanın gerekliliği, empatinin ve duyarlılığın ortak paydasıdır.

Yaratıcı Drama, disiplin ve yöntem boyutuyla bireylere ulaşmada etkin bir yol olduğu gibi, hangi yaşta ve eğitim düzeyinde olursa olsun, katılımcının  yaşayarak öğrenmesine olanak verir. Yaşanmışlıkların, bilgilerin kullanılması ile ilgili ortamlar yaratma, rol oynama, doğaçlamalarla farklı durumları irdelemesi, bireyin kendi özelliklerini tanıyıp, tepkilerini sorgulaması; yaşamı çok yönlü algılayıp, aynı olguya farklı açılardan bakmayı, ilişkileri, durumları, sonuçları doğru değerlendirebilmeyi sağlatır.

İnsanın kendini ve başkalarını tanıma, anlama-anlatma isteği en temel özelliklerindendir. Ancak karşımızdakini anlayabilmek için sebep-sonuç ilişkilerini doğru kurabilmemiz, hoşgörülü bir tutum içinde farklılıklara saygı göstermemiz gerekir.

Globalleşen dünyada, teknoloji çağında bilgiye ulaşmak kolaylaşırken, gerçeği aramak,  ihtiyaç olarak görülmemeye başlandı. Ancak, bireyin yaşanmışlıklarını ve edindiği bilgiyi yerinde kullanabilmesi, kendisini yeterli hissetmesi, sorgulama ve uygulama yoluyla kazanılabilir.

Yaratıcı Drama çalışmaları, bireylerin kendileriyle barışık olmalarını, adil bir tutum içinde insani ilişkilerini analiz etmelerini, çeşitli yaşantı ve yaratıcılıklarını sanat disiplinleriyle örtüştürerek ifade etmelerini, doğru bilgi, beceri ve anlayışlar elde etmelerini, duygu, düşünce ve düşlerini deneyimleyerek, yeniden yapılandırma sürecini başlatabilmektedir. Bu süreç, demokrasi kültürünün hareket noktasını oluşturur.

İnsanı ve adil olmayı odak noktası alan sanat ve kültür adına sürekliliği olan görüşler üretmek, paylaşmak ve geliştirmek ortak amacımızdır. Dünya Yaratıcı Drama Günü’nde, dramanın ön plana çıkardığı bu temel değerlerin ne kadar doğru ve anlamlı olduğunu paylaşmak isterim.

Sevgi ve saygılarımla.

Serap ANTEPLİ

 

2017 IDEA WORLD CREATIVE DRAMA DAY

 

It can be possible for a person to improve himself in a sophisticated way, know-identify himself, discover similarities and differences between himself and others, accept them and show empathy by means of the integrative effect of art and culture. As individuals improve their own knowledge and skills and contribute to their own cultures with innovative, creative and productive approaches, culture and values improve in a way a person wants.

Democracy culture is a person’s self-evaluation, criticism, self-control and respect for others. Socrates says, “The unexamined life is not worth living”.

In healthy societies, communication is the common ground of differences in social roles, necessity to be just, and empathy and sensitivity.

Creative drama is an effective way to reach individuals with its discipline and methods and it also makes it possible for the participant to learn through experience regardless of their age and education level.

Experiences, creating ambiences by the use of knowledge role-play, addressing different situations through improvisation, a person’s ability to know himself and question his reactions eventually lead him to perceive life in many aspects, see the same concept in different ways and correctly evaluate relationships, situations and consequences.

A person’s desire to know, understand and tell himself and others is one of the most fundamental characteristics. However, we must correctly set the cause-effect relationships and respect differences in a tolerant manner in order to understand the person we interact with.

In globalized world, accessing information in technology era is becoming easier while looking for the truth has started to be seen as a need. However, it is possible for an individual to appropriately use his experiences and knowledge by feeling himself sufficient, questioning and practicing.

Creative drama studies are able to make people be in peace within themselves, analyze their human affairs fairly, express their various experiences and creativities by combining them with arts, obtain correct knowledge, skills and understandings, and start a reconstruction process by experiencing feelings, ideas and dreams. This process establishes the starting point of democracy culture.

It is our common objective to produce, share and develop sustainable ideas on arts and culture focusing on human and fairness. I would like to share how right and meaningful these creative drama driven fundamental values are on World Creative Drama day.

Love & Regards.

Sevgi ve saygılarımla.

Serap ANTEPLİ

 

Scroll To Top